Nieuws

''De hervorming van de Dienst voor Brandweer en Medische Hulp is een goede zaak''
Volksvertegenwoordiger René Coppens sprak zich namens de Brusselse Open Vld-fractie positief uit over de reorganisatie van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH). De hervorming zal voor een efficiëntere werking van de hulpdiensten zorgen.

De Brusselse Open Vld-fractie heeft het voorstel tot hervorming van de DBDHMH zeer positief onthaald. De problemen in verband met de werking van de DBDMH gaan terug tot in de tijd van de Brusselse Agglomeratieraad, maar dreigden de laatste maanden en jaren immers serieus te ontsporen.

Vooralsnog heeft het organogram van de DBDMH een tweeledige structuur, bestaande uit een operationeel en administratief luik, met twee leidinggevenden op hetzelfde niveau en met bevoegdheden die niet helder en eenduidig waren afgebakend. De crisissen waaronder de DBDMH de laatste jaren gebukt ging, tonen duidelijk aan dat de operationele poot en de administratieve poot niet met, maar naast elkaar werkten en daardoor het goed functioneren van de diensten in het gedrang brachten. De rationalisatie van het organogram is dus meer dan wenselijk (en zelfs hoogdringend) en het ontwerp van ordonnantie dat vandaag op tafel ligt, komt hier duidelijk aan tegemoet.

De kern van het ontwerp is de verschuiving van een bicefale of tweehoofdige structuur naar een piramidale structuur. Dat de DBDMH onder leiding komt te staan van één persoon, iemand van het operationeel kader, zal de dagelijkse werking op het vlak van efficiëntie zeker ten goede komen. Het administratief kader zal voortaan ressorteren onder het operationeel kader. De enige officier-dienstchef, leidend ambtenaar, zal overeenkomstig de federale wet een functie bekleden die vergelijkbaar is met die van zonecommandant.

Wat de DBDMH nu nodig heeft is sereniteit, stabiliteit en zekerheid. De Open Vld-fractie verzoekt de Regering daarom om de herstructurering van de DBDMH vlug te operationaliseren. Niemand heeft een glazen bol, maar voorliggend ontwerp van ordonnantie verschaft de mogelijkheid om het alleszins beter te doen dan vandaag. De ordonnantie zal natuurlijk in de eerste plaats een middelenverbintenis zijn en geen resultaatsverbintenis.

Verder dienen we er over te waken dat het federale niveau in dit kader voldoende dotaties ter beschikking stelt aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de goede werking van de DBDMH te verzekeren (ik verwijs daarvoor naar artikel 8 van de ordonnantie).

Wij wensen de bevoegde Staatssecretaris veel succes met de uitvoering van de ordonnantie en hopen dat de DBDMH haar werkzaamheden in de toekomst in optimale omstandigheden verder zal kunnen uitvoeren. Open Vld zal het dossier ook na deze stemming in plenaire op de voet blijven volgen.