Nieuws

De VGC blijft investeren in onderwijs
BRUSSEL - 21/9/2022 - In de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie werd de beleidsverklaring van het college voorgesteld. "De push om te blijven investeren in onderwijs is zeer welkom", zo feliciteert Khadija Zamouri bevoegd collegelid Sven Gatz. Daarnaast informeert Khadija bij collegevoorzitter Van den Brandt naar het tekort aan kindbegeleiders. Hieronder kan u haar volledige tussenkomst lezen.

In uw Beleidsverklaring besteedt u uitgebreid aandacht aan de noden in het onderwijs, waaronder die van leerkrachten. Dat is goed, want keer op keer wordt in onderzoek aangehaald dat een goede opleiding start bij een goede leerkracht die leerlingen motiveert om te leren en die hen inspireert om te durven dromen. We willen dat alle kinderen hun dromen kunnen waarmaken en we streven naar een school waar de aansluiting bij de leefwereld van de leerling realistischer en korter is. Dankzij de inzet van het College verbetert die aansluiting.

De blijvende focus om meer leerkrachten aan te trekken die de Brusselse populatie weerspiegelen of begrijpen, stemt mijn fractie zeer tevreden. We moeten onze Brusselse eigenheid als voordeel blijven uitspelen.

Het is fantastisch nieuws dat er zoveel nieuwe plaatsen gecreëerd zijn in het Nederlandstalig onderwijs. Nog beter is dat we al zicht hebben op nog meer capaciteitsuitbreiding.

Renovatie is essentieel. We zijn er al jaren mee bezig om heel het infrastructuurnetwerk van het onderwijs te verbeteren. Ik kan er geen cijfer op zetten, maar een behoorlijk aandeel is ondertussen al mooi gerenoveerd. De samenwerking met renolution.brussels zal worden uitgebreid. Renovatie is essentieel voor het welbevinden van leerlingen en leerkrachten, die een groot deel van hun leven op school doorbrengen. Dan mogen ze niet dag in, dag uit in een aftands gebouw vertoeven. Veel kinderen leven thuis op zeer kleine oppervlakten en in erbarmelijke toestanden, wat de school nog belangrijker maakt.

Ik juich dan ook toe dat het voltallige College blijft inzetten op renovatie. Open Vld blijft graag op de hoogte van het succes van de nieuwe subsidielijnen voor het renoveren van de lerarenkamers en scholenrefters. Ik ben benieuwd hoeveel scholen er gebruik van zullen maken. Dit onderwerp komt sowieso nog aan bod in de commissievergaderingen.

U vermeldt voorts dat de ondersteuning van het OCB voor leerkrachten wordt uitgebreid. Scholen hebben echter ook nood aan een sterke directie die haar teams ondersteunt en de school ‘maakt’. Ook de directie heeft af en toe steun nodig. Is een deel van het steunpakket van het OCB voorbehouden voor startende directies? Wordt er werk gemaakt van de VGC- uitwisseling tussen schooldirecties?

Open Vld is groot voorstander van duaal leren en het opdoen van praktijkervaring. Ik stel dan ook bijzonder op prijs dat deze initiatieven opgenomen zijn in de Beleidsverklaring. Het mag in de verf gezet worden dat het College in deze moeilijke tijden extra aandacht geeft aan kwetsbare gezinnen, bv. in verband met de onkosten.

Het lijkt banaal om te stellen dat Brussel divers en meertalig is, maar die vaststelling is een van de grootste troeven die we kunnen uitspelen. In de Beleidsverklaring haalt u verschillende acties en manieren aan om dit te bewerkstelligen. Meestal vallen ze onder de bevoegdheden van collegelid Sven Gatz. Ik mis daarbij de realisatie van meertaligheid via andere kanalen en bevoegdheidsdomeinen van het College. Het streven naar meertaligheid is goedgekeurd door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Hoe kunnen andere beleidsdomeinen hun steentje bijdragen? Deze aangelegenheid mag niet beperkt blijven tot de bevoegdheden van een collegelid of minister.

Meertaligheid sluit naadloos aan op samenleven in diversiteit. Het blijft belangrijk om de open houding te behouden en aandacht voor cultuurverschillen te hebben, zowel in de zorg, het onderwijs als in de vrije tijd. Ik ben benieuwd naar de resultaten van de buddyduo’s.

Hoewel de focus van Open Vld meestal op Onderwijs en op jongere kinderen ligt, willen we niet tekortdoen aan andere domeinen als Cultuur, Sport en Welzijn. Toch blijven we ervan overtuigd dat de armoedecirkel het snelst doorbroken wordt via onderwijs. Het begint meestal in de kinderdagverblijven, bij baby’s. Helaas is het personeelstekort in de kinderdagverblijven nijpend. Voor het zomerreces werd in de Raad nog een debat gehouden over ouders die moeten inspringen om kinderen op te vangen. Dat zijn schrijnende omstandigheden.

In de Beleidsverklaring staat dat het College de kinderopvang wil blijven steunen en blijft proberen om meer kindbegeleiders aan te trekken. Kan de collegevoorzitter toelichten welke verdiepingsacties de VGC zal uitvoeren om dit tekort aan te pakken? Ik denk dat het tijd is om dit probleem structureel aan te pakken samen met uw collega in de Vlaamse Regering. Ik wens iedereen in ieder geval veel inspiratie en een aangename samenwerking met het voltallige College toe. Ook de Administratie van de VGC verdient een pluim. Zij zorgt ervoor dat de theorie in de praktijk kan worden toegepast ten voordele van al wie gebruik wil maken van onze Nederlandstalige structuren.