Sla navigatie over

Khadija Zamouri: "De huidige aanpak van de gezondheidsproblematiek is ontoereikend"

Brussel 23-12-2023 | In de Commissie Gezondheid werd de begroting voor 2024 besproken. Khadija Zamouri, Brussels parlementslid besprak de grootste wijzigingen en stelde minister Maron hierrond enkele vragen.

Ik ga meteen met de deur in huis vallen. Deze maandag werd er, in de Vlaamse pers, uitgebreid een studie besproken. Die studie handelde over de nodige plaatsen in de rust- en verzorgingstehuizen. Vlaanderen vergrijst, dat is geen verrassing. Maar het is interessant om te bekijken hoe ze hier mee omgaan, want in deze zal het voor één keer Brussel zijn die Vlaanderen volgt. Brussel is een doorstroomstad, en zal dat blijven. Maar we merken toch een demografische evolutie die ook vergrijzing toont.

  • Daarom stel ik u alvast de vraag of er eenzelfde studie uitgevoerd is voor Brussel? En wat de prognoses voor Brussel zijn?

Het baart onze fractie wel enigszins zorgen. Het is nog geen jaar geleden sinds we hierrond een nieuwe ordonnantie hebben gestemd. In die ordonnantie zette u de privésector quasi buitenspel. Er moest meer evenwicht komen tussen de sectoren, met een focus op de publieke sectoren en de private niet-commerciële sector (de vzw’s). We stellen echter vast dat die op haar tandvlees zit. De OCMW’s slagen er bijna niet in de huidige bedden te financieren. Ze moeten beroep doen op het geld van het gewest. Met de Brusselse budgettaire context is dat geen goede lange termijn oplossing. Zeker wanneer de nood terug gaat stijgen. Dan vraag ik me wel af: hoe gaan we dat doen?

We betreuren dan ook dat het zo gelopen is, zoals we tijdens de bespreking van de ordonnantie uitgebreid hebben aangegeven. Om nog even terug te komen op de studie van Vlaanderen: naast de stijgende nood in bedden wijzen ze op strengere voorwaarden voordat iemand een bed krijgt. Het zou enkel mogelijk worden als ze echt zorgbehoevend zijn. Zou u zo’n vereiste ook in Brussel overwegen?

De vraag is er vanuit de burger meer en meer om in eigen thuis oud te worden, om zo lang mogelijk en maximaal autonoom thuis te wonen. Dat is ook belangrijk om mee te nemen in deze evolutie. Gelukkig is ondernemend Brussel daar actief mee bezig, we zien heel innovatieve bedrijven die nieuwe technologieën aanwenden of die op een slimme manier bestaande aanwenden en ze zo bijna heruitvinden.

Er zijn vandaag enkele uitdagingen die onmiskenbaar groot zijn en tegelijkertijd erg zichtbaar in de maatschappij. Ik denk aan de dak- en thuisloosheid, het drugsgebruik in Brussel, de geestelijke gezondheidsproblemen die er uit voortvloeien. Het debacle van de Paleizenstraat ligt me nog vers in het geheugen. Ook in het Zuidstation is het zo erg geworden dat onze Eerste Minister, Alexander Decroo tussengekomen is. Een betere samenwerking en ook een proactieve houding van alle betrokken partijen is aangewezen is in deze materie. Want helaas komt het federale niveau pas tussen wanneer het probleem niet meer te ontkennen is. Ondertussen zit het probleem verspreid in heel Brussel, in de parken, in de metrostations, … Ik zeg daarbij niet dat de federale collega’s hun rol daarbij niet moeten spelen.

  • Hoe verloopt de samenwerking momenteel, zeker t.a.v. het Zuidstation? Bent u actief betrokken hierbij?
  • Wordt er aan een plan voor het Noordstation en de metrostations gewerkt?

Er gaan veel middelen naar het dak- en thuislozenbeleid. En als we het over de hele legislatuur bekijken, dan is er ook een significante verhoging van die middelen. Tegelijkertijd blijft de dak- en thuislozen populatie stijgen. Het lijkt wel dweilen met de kraan open. De laatste telling zette het nogmaals in de kijker: de noden zijn groot. Is het een mogelijkheid om de versnippering op het terrein aan te pakken?

Het is een grote budgettaire massa die uiteindelijk bij veel verschillende actoren terechtkomt. Daar kan je je toch vragen stellen bij de efficiëntie, want elk van die organisaties moet ook standaardtaken doen, zoals subsidiedossiers, HR, … De overlap daar moet tot een minimum beperkt worden. De verschillende actoren zijn soms gericht op een kleine doelgroep, wat nuttig kan zijn. Maar is het per se nodig een aparte organisatie te hebben? Bovendien zien we dat de initiatieven van de GGC en die van het Gewest (beiden in principe voor een specifieke doelgroep) door elkaar lopen. Is het geen tijd voor een Spending Review daarin?

De drugsproblematiek verergert en er is een  link met de dak- en thuisloosheid. Als ik me goed herinner zal er een extra consumptielokaal komen voor drugsgebruikers. Dat is een goede zaak, zolang het gepaard gaat met de beschikbaarheid van begeleiding. Breder gezien moet er echter een nieuwe drive komen in deze uitdaging. De huidige manier van werken blijkt ontoereikend. De aanwezigheid van drugs in Brussel vergroot en onze politie worstelt er mee.  

  • Wat doet u vanuit de GGC op vlak van preventie?
  • Zijn er extra initiatieven gepland om het gebruik van zware drugs in Brussel aan te pakken?

Dat brengt me tot het Geïntegreerde Welzijns- en Gezondheidsplan. Kan u even een stand van zaken geven over de uitvoering ervan?

Over de hervorming eerstelijnszorg horen we positieve geluiden. Het niveau van overleg met de verschillende actoren zou verbeterd zijn, zeker ten opzichte van bij de start. Dat was volgens ons een broodnodige aanpassing. Er moet, zeker binnen deze sector, zoveel mogelijk met compromis en een groot draagvlak gewerkt worden. Daar is ook veel animo voor, goed dat u daar nu meer op inzet. Zeker aangezien het plan een structurele wijziging beoogt, door met wijken te gaan werken. Een aandachtspunt voor ons blijft natuurlijk de betrokkenheid van de Nederlandstalige actoren op het terrein.

Als voorlaatste wil ik ingaan op de geestelijke gezondheidszorg. Het leeft sterk in de samenleving, niet in het minste bij onze jeugd. Langs de ene kant is de aandacht die er nu aan besteed wordt, zeer welkom. Er is meer besef, minder taboe rond het belang ervan. “Iedereen zou eens naar de psycholoog moeten gaan (zeker politici).” Maar dat betekent ook dat we, nu we het probleem niet miskennen, voor een grotere uitdaging staan. Het komt regelmatig in het nieuws. Vorig jaar: “we moeten 90% doorverwijzen zeggen de Brusselse psychologen”. In september dit jaar: “meer dan 1/10 Brusselaars kampt met geestelijke gezondheidsproblemen. Maar ook positief soms: “meer mensen naar de psycholoog vanwege terugbetaling”. De noden zijn hoog en de zorg biedt een pak voordelen. In probleemsituaties blijkt regelmatig dat er een geestelijke gezondheidscomponent aanwezig is, soms is het zelfs de oorsprong van de situatie. Een goede ondersteuning kan zo preventief en kostenbesparend werken.

  • De noden zijn hoger dan het aanbod. Hoe denkt u hieraan tegemoet te komen gezien de huidige beperkte budgettaire context? Misschien kan ook hier een ‘spending review’ antwoorden bieden.
  • En is er een structurele meting van hoeveel personen er op een wachtlijst staan?

Dat brengt mij nog tot de verplichte inburgering, die volgend jaar ook budgettair overgenomen zal worden van de COCOF. In het samenwerkingsakkoord staat dat er jaarlijks 6.000 trajecten georganiseerd zullen worden. Recent vernamen we in de pers ook dat het aanbod aan Franstalige kant volledig ingevuld geraakt. Dat is goed nieuws. Is er ambitie om uit te breiden of een betere afstemming tussen de actoren te verzekeren?

In het samenwerkingsakkoord wordt ook bepaald dat de taalcursussen gegeven worden door de Vlaamse dan wel de Franstalige gemeenschap. Bij de Nederlandstalige lijkt het Huis van het Nederlands de beste partner. Gezien hun jarenlange expertise, en ze doen dat ook gewoon goed.

Het budget van 6 miljoen voor de verplichte inburgering is voor de drie BAPA’s, en voor de vzw die hen evalueert. Een instantie die evalueert kan nuttig zijn. Toch vraag ik me daarbij af:

  • Hoeveel geld gaat er specifiek naar de vzw? Is er een evaluatie geweest van deze vzw zelf, of komt die er nog?
  • Hoe garandeert deze het kwaliteitsniveau van de opleidingen? Werd er al een vergelijking gemaakt met het Nederlandse traject, zodat beide van eenzelfde kwaliteit zijn?

Ik dank u bij voorbaat voor uw antwoorden.

Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder