Sla navigatie over

Khadija Zamouri over de stijgende dak- en thuisloosheid in Brussel

Brussel 28-09-2023 | De jaarlijkse dak-en thuislozentelling (2022) wordt voorgesteld in het Brussels parlement. We merken een stijging op van het aantal personen in kwetsbare situaties, ondanks een stijging van de middelen die er naartoe gaan. We moeten verder werken aan structurele oplossingen zoals Housing First en preventie om het verschil te maken. Khadija Zamouri bespreekt het rapport van Bruss'Help in de commissie Gezondheid.

Khadija Zamouri, Brussels parlementslid: Eerst en vooral een dikke merci voor die professionals, partners en vrijwilligers die geholpen hebben bij dit rapport en die zich elke dag opnieuw inzetten om dit issue aan te pakken en natuurlijk in het bijzonder het team van Bruss’Help zelf.

De longitudinale aard van de studie is van onschatbare waarde. Zo kunnen we effectief de situatie doorheen de jaren opvolgen en evalueren. De toevoeging van de nieuwe elementen via de vragenlijst lijkt ons dan ook positief. Meten is weten, al verzwaart het anderzijds ook de werklast. Maar als we ook deze gegevens over verschillende jaren kunnen meenemen en verdiepen, zal dat ons helpen in de beleidsacties en om ze beter bij te sturen.

Het blijft een terechte opmerking: deze langdurige benadering mag niet de indruk van stabiliteit geven. De situatie kent pieken en dalen en is voortdurend aan het veranderen. Ik ga dan ook niet te diep ingaan op de exacte cijfers en dynamieken. Zoals de daling in de drie grootste stations tegenover 2018. Als de telling eind juli had plaatsgevonden had dat er anders uitgezien. Het werd deze zomer weer duidelijk hoe sterk veiligheid en gezondheid met elkaar verbonden zijn. Gezondheidsproblemen maken de veiligheidssituatie erger en ook op dat domein moeten we sterk ingrijpen.

We horen al langer vanuit verschillende hoeken dat de realiteit op het straat verslechtert. We merken dat zelf ook. Meer mensen bevinden zich in kwetsbare situaties en meer komen ook in dak- en thuisloosheid terecht. Deze telling van 2022 geeft die tendens weer, met een sterke stijging ten opzichte van 2018. Als we het over langere termijn bekijken, worden de cijfers nog slechter. We vragen ons dan ook luidop af hoe de situatie er in 2023 uitziet volgens Bruss’Help.

De stijgingen in de bezetting in de noodopvangvoorzieningen en opvangcentra tonen wel dat er wordt geïnvesteerd. New SamuSocial en BelRefugees nemen het merendeel op zich. Helaas komt het niet te voldoen aan de noden en is het niet zozeer lange termijn. En Brussel moet ook een groter aandeel op zich nemen dan de andere regio’s. De verschillende bevoegdheden, voornamelijk die van Fedasil, spelen ons daar ook parten. Het kan nooit de bedoeling zijn dat we mensen dwingen om de nacht op het straat door te brengen en hen hulp weigeren. Tegelijkertijd moet er meer initiatief en proactiviteit zijn vanaf het Brusselse niveau. De vragenlijsten, waar we zeker voorzichtig mee moeten zijn qua interpretatie, wijzen toch ook duidelijk naar die gezondheidsproblemen. We moeten onze competenties hierin volledig gebruiken.

Momenteel wordt in de commissie huisvesting over Housing First gesproken. In dit rapport kunnen we lezen dat er een stijging is ten opzichte van 2020. In deze problematiek is het volgens onze partij een van de oplossingen. Die dan wel gepaard moet gaan met een kwalitatieve ondersteuning en begeleiding, gericht op gezondheid. De onzekerheid, de impact ervan, dat slaat diep in een mens. Dat bestrijden en voorkomen, daar moeten we extra werk van maken. Dat lezen we ook in dit rapport, bv. de inspanningen van New SamuSocial om het luik ‘inschakeling’ te versterken. Ook de onthaaltehuizen maken hier werk van. Daar zien we echter een significante en continue daling. Wat zijn volgens Bruss’Help de oorzaken hiervoor?

Daarnaast nog enkele specifieke vragen:

  • Hoe zal de vragenlijst, zoals u voorstelt, verbetert worden?
  • Waarom nemen er zo weinig OCMW's deel?
    Hopelijk is dit geen voorbode voor de samenwerking in het masterplan, want daar moet de focus liggen op preventie. Op het moment dat iemand zijn thuis verliest is de neerwaartse spiraal al lang ingezet. We moeten sneller ingrijpen, en daar kunnen de OCMW’s een belangrijke rol ter opsporing en hulp spelen.
  • Over NEOS (niet-erkende opvangstructuren) wordt aangegeven dat de ordonnantie van 2018 niet voldoende geïmplementeerd is. Er is te weinig controle, waardoor sommige zorgwekkende tekortkomingen vertonen. Interpreteer ik het zo juist? Want dat is dan wel een belangrijke vraag voor de minister om daarin actie te ondernemen.
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder