Sla navigatie over

Uitvoering van het Brusselse geïntegreerde Welzijns- en Gezondheidsplan

Brussel 30-11-2023 | Khadija Zamouri: Ongeveer een jaar na de bespreking van het Geïntegreerde Welzijns- en Gezondheidsplan (GWGP), ligt de gezamenlijke ordonnantie hier voor ons. We juichen de ambities van het plan, en dus ook van deze ordonnantie enkel toe. Gezondheid is sowieso iets dat op veel andere domeinen haar weerslag heeft. Maar ook binnen het gezondheidsbeleid is er veel versnippering, des te meer in Brussel. Het silodenken moet doorbroken worden en het aanbod moet gemakkelijk leesbaar zijn voor de Brusselaars. Het plan en ook de samenwerking moet een meerwaarde bekomen voor het Brussels beleid.

Onze fractie benadrukte steeds dat zo’n veranderingen gesteund moeten worden door de verschillende actoren op het terrein. Er moet échte participatie zijn, er moet geluisterd worden, de organisaties moet je meekrijgen. Enkel dan kan de hervorming slagen. Daar horen we nu veel positievere geluiden van het werkveld.

Daarnaast was het essentieel, onmisbaar, om ook de expertise van de VGC en de actoren die zij ondersteunt mee te nemen in de uitwerking van dit plan. Nederlandstalige Brusselaars vormen maar liefst 10% van de Brusselse bevolking. Een belangrijke doelgroep dus. Wat bij de opmaak, gebaseerd op de samenwerking tussen de Franstalige en Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, af en toe uit het oog verloren leek te zijn. We stellen dan ook tevreden vast dat die plaats van de VGC in deze ordonnantie wel uitdrukkelijk aan bod komt, zij het dan noodzakelijkerwijs in een adviserende rol. Het zal kwestie worden de werking daarvan op te volgen en te evalueren, waar ongetwijfeld een plaats is weggelegd voor uw collega minister Van den Brandt. Ik heb alvast alle vertrouwen in de administratie van de VGC dat ze hier consequent hun steentje aan zullen bijdragen.

  • Daarbij wil ik er ook op aandringen dat minstens de werking van het stuurcomité, het adviesorgaan en het burgerpanel tweetalig zijn.
  • In de memorie wordt ook aangehaald dat er “samenwerking en structureel overleg aangeboden is” aan de Vlaamse en Franse Gemeenschap. Werd hier op ingegaan?

Het GWGP beoogt om de levenskwaliteit en gezondheid van de Brusselaar te verbeteren. De betere coördinatie en harmonisatie van het aanbod is daarbij een aandachtspunt. De opsplitsing in wijkgroepen en zones zal hopelijk helpen bij een aanpak die niet alleen beter gecoördineerd is, maar ook dichter bij de burger staat. Een versterkte eerstelijnszorg, zeker voor de preventieve gezondheidszorg, is nodig in Brussel.  Fysieke en mentale gezondheid mogen geen obstakels vormen in de emancipatie van Brusselaars. Die opdeling in wijken mag echter niet het tegenovergestelde bewerkstelligen: een Brussel dat meer onbegrijpbaar wordt. De opsplitsing mag de samenwerking met de gemeenten en OCMW’s niet belemmeren. We moeten inzetten op een multidisciplinaire aanpak die dekkend is voor het hele Gewest.

  • Ik ga er daarbij van uit dat de plannen en het aanbod van één wijk ook worden afgewogen tegenover het aanbod van de aangrenzende wijken? Is daar een controletoets?
  • Wordt ook het gewestelijke niveau in rekening gebracht bij de opmaak van wijkplannen? Ik denk bijvoorbeeld aan het zorgaanbod van de Brusselse state-of-the-art ziekenhuizen die kwalitatieve en gespecialiseerde zorg doelbewust bijeenbrengen. Zoiets kan je niet indelen in wijken.

Zoals we in de begroting konden lezen zijn 9 van de 18 plannen al uitgewerkt, de overige 9 staan gepland. Moeten de GGC en COCOM nog samenzitten voor de operationele uitwerking, of zijn de organisaties op het terrein al actief bezig met de implementatie?**

U geeft aan dat “deskundige organisaties op het gebied van gezondheid en welzijn vanuit het veld input leveren voor de te nemen beslissingen”. Een exhaustieve opsomming is uiteraard niet wenselijk. Ik wou wel graag weten of het overlegplatform geestelijke gezondheid al betrokken werd als partner, en dat uiteraard in de toekomst zal blijven?

  • Bij die deskundige organisaties mag er niet vergeten worden om ook de zelfstandigen in de sector te betrekken. Alle dokters of psychologen die op hun eentje een praktijk hebben: worden die stelselmatig in kaart gebracht tijdens de analyses? En hoe zorgt u dat zij ook betrokken worden om input te geven?
  • De apothekers kunnen hier ook de nodige expertise leveren. Die deskundigen mogen breed zijn en niet enkel de reeds gekende organisaties van de andere instellingen, hoewel er ook steeds een check moet zijn op hun competenties en meerwaarde.
  • In de memorie staat er dat deze actoren een “beslissende adviserende” rol krijgen. Kan u toelichten hoe dat begrepen moet worden?

Net zoals de Raad van State vind ik het verwonderlijk dat de invulling van het burgerpanel, dat uiteindelijk een stem moet krijgen bij de evaluatie, zo vaag blijft. Er worden weliswaar enkele beginselen aangehaald die gerespecteerd zullen worden, maar het blijft op de vlakte. Het lijkt ons belangrijk dat burgerparticipatie op de juiste, onafhankelijk en evenwichtige manier wordt aangepakt, ze mag niet geïnstrumentaliseerd worden. Daar kunnen we ons op basis van deze informatie weinig over uitspreken.

De ambities van het GWGP en deze ordonnantie zijn goed. Onze fractie is blij dat we eindelijk van de planfase naar de uitvoeringsfase kunnen gaan. Het bouwt voort op de reeds bestaande plannen die in de vorige legislatuur werden opgesteld, het Brusselse Gezondheidsplan onder minister Guy Vanhengel en Didier Gosuinn. De investering in gezondheidszorg op maar van de noden van onze grootstad gaan dus gestaag verder. Om iedere Brusselaar een holistisch en efficiënt zorgaanbod te geven, dat bovendien het recht op vrije keuze van de zorgverlener steeds waarborgt.

Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder