Sla navigatie over

De Brusselse democratie
Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement werd opgericht in 1989 en telt 89 leden. De samenstelling is vastgelegd in 72 Franstalige en 17 Nederlandstalige leden, die verkozen worden op aparte Franstalige en Nederlandstalige lijsten. Sinds de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 1989, is het hart van de Brusselse democratie gelegen in de Lombardstraat 69 te Brussel.


Guy Vanhengel en Sven Gatz

Na de verkiezingen van 2019 werd Guy Vanhengel eerste ondervoorzitter van het Brussels parlement. De werking van het parlement bestaat grotendeels uit twee pijlers. Enerzijds is dit het Bureau en het Uitgebreid bureau. Het Bureau neemt alle beslissingen die nodig zijn om de goede werking en het dagelijks beheer van het Parlement te waarborgen. Anderzijds zijn er de commissies. De commissies worden ermee belast de door het Parlement gezonden ontwerpen en voorstellen van ordonnantie te bespreken. Ze kunnen vergaderingen houden ter informatie van hun leden (hoorzittingen met deskundigen...) en aan de regering vragen stellen over allerhande aangelegenheden. Om het standpunt van het Parlement uit te drukken, kunnen ze ook zelf een voorstel van ordonnantie of resolutie opstellen en daarover verslag uitbrengen.

‘Tijdens de coronacrisis heb ik een voorstel ingediend dat online gestemd moest worden. Dit was een primeur! Die eerste digitale wet in Brussel was trouwens liberaal: een belastingvoordeel voor eigenaars’ - Guy Vanhengel, E
erste ondervoorzitter Brussels parlement.

Het parlement telt, naast de plenaire vergadering, 8 permanente commissies, bv. financiën en algemene zaken of huisvesting. Daarnaast zijn er nog twee commissies van de Verenigde vergadering. Natuurlijk kunnen deze worden aangevuld met niet-permanente commissies. Denk maar aan de bijzondere commissie voor COVID-19. info: parlement.brussels

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder